Parolacho!

Lexiko pri amo, amoro, sexualeso e kozi relatanta

Slango, sinonimi, eufemismi, metafori e propozi en Ido

Autoro:

Hans Stuifbergen
Editerio Tia Libro! Ceramplein 76 hs, NL 1095 BZ AMSTERDAM
isbn 90 802423 4 9
Pagino-kompozado di la surpapera libro: Carola Hoff

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fonti:

Ido-English Dictionary da L. H. Dyer, editerio The International Language (Ido) Society of Great Britain, London (1924); English-Ido Dictionary da L. H. Dyer, editerio The International Language (Ido) Society of Great Britain, London (1924); Dicionario de la 10.000 radiki di la linguo universala IDO da Marcel Pesch, Genève - New York - Paris (1964); Lexiko di Japoniana-Ido, da KURIYAMA Hitoshi, Japonia, 1988
ed: la strado!

Abreviuri:

(anat.) = anatomio, (biol.) = biologio, (euf.) = eufemismo, (fiziol.) = fiziologio, (gros.) = grosiera, (komp.) = komparez, (med.) = medicino, (met.) = metaforo, (mit.) = mitologio, (pop.) = populara, (netr.) = netransitiva, (sin.) = sinonima, (tr.) = transitiva, (vd.) = videz

Prefaco

Ca libro es laboro-libro por vorti relatanta la sexualeso. Erste ol kreesis pro manko di multa vorti apta en Ido por deskriptar lo sexuala. Pose me opinionis ke sempre es utila havar lexiko anke revuanta vorti tala ja existant en Ido.

Kad Ido bezonas vorti tala? Ka ni ne ja povas deskriptar omno? Certe, yes, ma nur per vorti oficala o (mi-) ciencala. Existas la questiono pri ka ni bezonas 'linguo di la strado' (parolacho) o kad Idisti nur povas (e darfas) parolar decante unu al altru? Segun me ne. Se ni parolas en cirklo di amiki, familiani, pri kozi omnadiala, lore ni ne uzas la vorti ciencala se anke es uzebla vorti 'normala'. Ido ne povas sen nova vorti. Ol sempre devas esar pronta por uzo, tam multe kam posibla, por omna domeno e fako. Yes, vortari modern inkluzez e vorto quale 'pekunio-automato' e vorto quale 'lesbiana', prezente li ambe es egale normala en uzo. Ka 'Pekunio-automato' esus decanta e 'lesbiana' ne? Od: Qua ek l' Idistaro ankore parolas pri 'koitar' se lu es inter amiki intima?

E quon pensar pri ta vorti du-senca? Me konfesas ke es tre facile imaginar ulo sexuala che omna vorto, ma tamen existas vorti qui en diferanta lingui havas la sama duopla signifiko. Por exemplo, 'venar' en l' Angla (to come), la Germana ((klar)kommen), la Hispana (venir) signifikas ultre lia unesma signifiko anke: atingar orgasmo. En ca listo es insertita nur kelka qui internacionale es maxim bone komprenebla.

Me ne disponis pri omna listo, dicionario o lexiko qui aparis pos 1907. Pro to povas esar ke vorti da me asteriskizita ja es adoptita (en irga formo) dal Akademio. La vorti asteriskizita es propozi segun la sistemo DEFIRS(L). Tamen, se vorto asteriskizita ya semblas esar adoptita, od, se irgu ne aprobas vorto-formo o defino, lore ne hezitez lasar savar to a me. Helpez kompletigar, ampligar e perfektigar ca lexiko.

H. Stuifbergen, Amsterdam, 1997

Che l' interretala versiono dil unesma edituro (april 2004):

Me chanjis la vorti "pedofil.", "pedofili." e "pedosexual." a "paedofil.", "paedofili." e "paedosexual.", por evitar ambigueso ('pedo').

Hans Stuifbergen, Amsterdam, aprilo 2004
Ido: www.ido.li

Komenti: ido.info@chello.nl

Ret-pagino kreita da la Ido-Societo Hispana idosocietohispana@yahoogroups.com